İlkelerimiz

1. Vahyin temel ilkelerine uygun bir Müslümanlık tasavvuruna sahip olmak ve bunun inşasına çalışmak,

2. Her işte ehliyet ve liyakati önemsemek ve istişare zemininde ‘ortak aklı’ işlevsel kılmak,

3. Amaç ve ilkeleri yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak; her ülke ve coğrafyadan amaç birliği oluşturacak kardeşler ve dostluklar edinmek,

4. Fayda vermeyen tartışmalar ve gereksiz polemiklerden uzak durmak,

5. Kendimizden başlayarak iyiliği yaymak; iyiliği ve ülfeti başkasına anlatırken kendimizi unutmamak,

6. Bizi biz kılan değerlerimizden; Ahlak, Adalet, Uhuvvet, Hikmet, Ümmet, Meşveret, Muavenet, İbadet, Özgürlük, Özgünlük, Tefekkür, gibi öz kavramlarımıza sahip çıkmak ve onları işlevsel kılmak,

7. Son kalemiz olan “Aile”nin hayati öneminin farkında olan ve başta aile olmak üzere tüm müminleri kardeşlerimiz ve üyesi olduğumuz insanlık ailesi ile olan ilişkilerimizde de “merhamet”i esas almak,

8. Her hal ve durumda zulme ve zalime yaklaşmaktan şiddetle kaçınmak; her şart ve durumda zulme ve zalime karşı olmak,

9. Cami, Mescid geleneğini korumak, müdavim olmayı önemsemek; teşvik edici olmak,

10. Tüm hareket ve davranışlarımızda kulluk bilincinden doğan sosyal sorumluluk ilkesinin işler olmasına çalışmak,

11. Dünya mazlumlarına, yetim ve öksüzlerine ulaşmak, mümkün olduğunca yardımda bulunmak,

12. Kolektif hareketi oluştururken “ben” değil “biz”i öne çıkarmak, ancak bunu yaparken de “doğal”, “sıcak” ve “samimi” olmak,

13. Hizmet ve faaliyetleri kurumsal bir zeminde sürdürmek,

14. Ülkemize ya da başka ülkelere sığınmak zorunda kalan Muhacirlere, Ensar olabilmek için imkânları seferber etmek ve güçleri birleştirmek,

15. Mümkün olduğu ve imkânlar elverdiği ölçüde hayatın tüm alanlarına dokunmak ve her alanda var olmaya çalışmak,

16. Ahlakı ve Adaleti merkeze almak; öncelikli olarak görmek,

17. Birleştirici olmak, müşterekleri öne çıkarmak,

18. Ayrıştırıcı bir dil ve üsluptan sakınmak, tenkit ve uyarıları ıslah zemininde sürdürmek,

19. Kardeş vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak ve dayanışma içerisinde bulunmak,

20. Mazlum ve mağdur durumundaki insanların dinini, meşrebini, mezhebini, milliyetini ve etnik mensubiyetini sormadan ve sorgulamadan onlara yardımcı olmak,

21. İnsanlık ailesini kucaklayarak, İslam’ın gülen yüzünü, merhamet ve adaletini temsil etme çabası içerisinde bulunmak,

22. Kur’anı asıl, Sünneti ise Usul olarak bilmek,

23. Yerel/bölgesel yorum ve değerlendirmeleri, ilgi ve algıları, ölçütleri ve ölçekleri aşan bir ‘dili’ oluşturmayı ve kullanmayı amaçlamak,

24. İslam tarihi boyunca ortaya çıkmış düşünce ekollerini, İslam mirasının içinde görmek; Vahyin zemininde sağlamasını ve muhasebesini yapmak,

25. Tarihi tecrübeyi, oluşan birikimi ve düşünce mirasını güncelleyerek bugüne taşımak,

26. Hayatın her alanında sahip olunan her maddi ve manevi varlığı birer emanet olarak görmek. Mümin, ‘emanet ehlidir’ savurganlık ise emanete ihanet etmektir. Bu düsturu, bilinci ve duyarlılığı yaygınlaştırmak,

27. Bugün için aklın ve kalbin, bilginin, bilgeliğin ve birlikteliğin hareket ve düşünce zemininde oluşacak ilmi ve tecrübi birikimi hedeflemek, bu kuşatıcı anlayışın inşasına çalışmak,

28. Günümüz etkin fikir ve düşünce akımlarının derin analizlerini yaparak yakından tanımak; İslam düşüncesi ile mukayesesini yaparak farkları ortaya çıkarmak, böylece yaşadığımız çağ ile hesaplaşmak,

29. Bugün dillendirilen düşüncenin muhasebesini yapmak ve sadece geçmişin bir tekrarı olma tuzağına düşmekten sakınmak,

30. İslam dünyasının kendi ayakları üzerinde durmasını ve varlığına yönelik tehditleri savuşturmasını mümkün kılacak bir İslami yorumu ve bunun içinde gerekli akliyyeti geliştirmek,

31. Yaşadığımız çağda tanık olduğumuz zulüm ve her tür istibdada karşı duracak bilinç oluşturmak,

32. Aktif bir özne olarak, dönüştüren bir dil ile kitleleri uyarıcı düşünsel bilinç ve birikimi amaçlayarak gerçekleştirmek. Bugün için kullandığımız, çağı dönüştürme istidadı ve potansiyeli taşımayan dil ve öğrenme/bilme biçimlerini gözden geçirerek güncellemek,

33. Muhataplarını zihni ve vicdani hesaplaşmaya cesaret edecek bir yoğunlukta özgüvenli bir niteliğe ulaştırmayı hedeflemek,

34. Muhataplarını kör taklidin sakıncalarını izah ile bilinçli tercihlere yöneltmek; özgür ve özgün bir düşünsel duruş oluşturmak ve sürdürmek,

35. İnsani bir varoluş için bilgeliğe, anlama ve değerlere dayalı bir dile ihtiyaç bulunuyor. Teknolojik gelişmeler ve kurumsal başarılar, örgütlenmeler, yenilikler insanlığın dili olmayı başaramıyor. Fark edilen bu bilinci korumak ve yaygınlaştırmak,

36. Modern dünyanın aygıtları ve ürün seli ile yaşattığı körleşmeye karşı direnç oluşturmak; değerlerimize yaslanarak müteyakkız olmak,

37. Yaptığımız, yapacağımız ve öğreneceğimiz şeylerin yaşanabilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasına özen göstermek. Olabilirliği mümkün görünmeyen ve hayal kırıklığı yaşatacak kibirli düşler görmekten özenle kaçınmak,

38. Şehirli/medeni bir ufku hedeflemek. Bugün İslam dünyasında entelektüel, düşünsel, kültürel ufkun daralması sebebiyle, şehirli/medeni bir uygarlık olan İslam uygarlığı ve kültürü, bu özelliğini yitirerek, bir taşra kültürü ve uygarlığı izlenimi vermektedir. Bu resimden yola çıkarak, şehir ve şehirlilik bilinci oluşturmak,

39. Dünyaya ve hayata farklı açılardan bakıyor olmaya çalışmak. Farklılıkları barıştırmak ve farklılıkları resmen tanımak. Her kültür, tekbencilik, düşmanlık ve karşıtlıklar üretme potansiyeli taşır. Tekbenciler herkesin kendileri gibi olmasını dayatırlar. Bu olumsuzlukları önlemeye matuf farklı dünyaları bilme, tanıma, okuma ve kucaklama anlayışını yaygınlaştırmak,

40. Hayatın bütün alanlarını kuşatan nitelikte bir ilmi tedrisi hedeflemek; Kelam ve felsefe gibi disiplinlerin hiçbirini dışlamadan ama vahyin zemininde yoğurup eğitim alanına taşımak,

41. Hiçbir mezhebi ve fikirsel taassubun etkisinde kalmadan üst bir dil ve bakışı esas almak; Bugün hala milyonlarca müntesibi bulunan mezheplerin zengin tecrübesini tanıtmak, yorumlamak ve mezhepler üstü bir ufku esas almak,

42. Muhatabın sesini, soluğunu ve üslubunu inananları aşarak inanmayanlara da ulaşan bir dil ve üsluba kavuşturmak bu çerçevede bir eğitim formatını hedeflemek,

43. Aklın ve kalbin birlikteliğini sağlayarak yeni yollar açmak ve imkânlar oluşturmak.

44. Asrımıza hâkim olan düşünsel durağanlık hâline bir son vermek ve zihni inşa sürecini hızlandırmak; güzel örneklikler için zemin oluşturmak,

45. Kadim gelenekte zaman içinde ortaya çıkan meseleleri aşarak çağdaş dünyanın problemlerine çözüm arama çabasında yoğunlaşmayı sağlamak; eski seçeneklerin ötesine giderek hatta bundan da öte yeni seçenekler ortaya koymak ve bunlardan asrın gereklerine en uygun olanı tercih etmek,

46. Vahyin denetiminde olan her türden ilmi çabalar ile yeni bir medeniyet ameliyesini ortaya çıkarmak; tutarlı ve özgün bir yorum ortaya koyabilecek ilmi ve entelektüel çabalara katkı sunmak.

Yeryüzü İyilik Hareketi Uluslararası Eğitim Ve İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.