Tüzük

YERYÜZÜ İYİLİK HAREKETİ

ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin Adı: “YERYÜZÜ İYİLİK HAREKETİ ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSANİ YARDIM DERNEĞİdir. İnternet adresi www.yeryuzu.org.tr dir.

 

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Bu adres teftiş makamına bilgi verilmek şartıyla yerleşim yeri dahilinde yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.       

 

Şube-Temsilcilik       

Madde 2

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir, yurt içi ve yurt dışında üst kuruluşlar kurabilir, bu amaçla kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir, ulusal ve uluslar arası iş birliğinde bulunabilir.

           

Derneğin Amaçları

Madde 3

            Dernek:

 1. Dünyanın her yerinde ve hangi sebepten dolayı oluşmuş olursa olsun, bakıma ve korunmaya muhtaç kimsesiz, yetim, öksüz çocuklara ve bu durumda bulunan her yaştan insana gerekli yardımları ulaştırmak, onlara her türlü barınma, beslenme ve korunma imkanları sağlamak, temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, nitelikli yetiştirilmeleri için her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak,  
 2. Her nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış, ülkesini terk etmiş, mülteci, vatansız veya kimliksiz konumuna düşmüş bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak,  bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele etmek, nitelikli insan yetiştirilmesi için her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak,
 3. Toplumun sorunlarıyla ilgili olarak araştırmalar yapmak, çözümler üretmek, toplumsal kalkınmayı sağlamak, insan hak ve hürriyetlerinin korunması ve savunulması ile toplumsal güvenlik, eğitim, kültür, spor, turizm, sanat, tarih, sosyal yardımlaşma konularında projeler üretmek ve uygulamak, ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin tarihi, sosyal ve kültürel doku ve mirasın korunmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
 4. Fiziksel ve/veya zihinsel engellilere her türlü maddi ve manevi yardımı sağlamak, engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamak,
 5. Kur'an-ı Kerim'in okunmasına, anlaşılmasına; Vahyin öngördüğü ve Peygamberimizin yaşamış olduğu hayat ve ahlak anlayışının topluma doğru bir şekilde iletilmesine katkı sağlamak; toplumda manevi değerlerin korunması ve geliştirilmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmak

Amacı ile kurulmuştur.

 

 

Bu Amaçları Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanları

Madde 4

 1. Dernek kimsesiz, öksüz ve yetim çocuklar ile bakıma ve korunmaya muhtaç her yaştan insanın barınmaları için gerekli yurt, ev, pansiyon gibi müesseseleri inşa eder, satın alır veya kiralar. Eğitimlerinin sağlanması için kurslar, etüt merkezleri vb. eğitim kurumları kurar, inşa eder, kiralar, satın alır veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşarak çocukların eğitiminin en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Kanunlarla yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarından izin almak koşuluyla bakıma muhtaç çocukların barınması ve bakımını temin için çocuk evleri ve yuvalar kurar ve işletir, aile sosyal politikalar bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı alt birimlerle gereken protokolleri yapar. Derneğin, kimsesiz, öksüz ve yetim çocuklar ile bu durumdaki her yaştan insana olan desteği; kendi başlarına ayakta kalabilecekleri şekilde yetişene ve gelişene kadar devam eder. Gerekirse iş kurmalarına destek olur veya bir işe yerleşmelerine yardımcı olur,
 2. Dernek, doğal olan ya da olmayan her türlü felaket, terör veya savaş nedeniyle evlerini yurtlarını kaybeden ve korumasız kalmış bulunan kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine yiyecek, giyecek, battaniye ve çadır gibi geçici yardımlarda bulunur. Mağdurları, yakınları veya hayırsever vatandaşların yanlarına yerleştirir. Aşevleri ve iskân merkezleri kurar. Gerektiğinde felaketzedelerin yerleştirilmesi amacıyla misafirhaneler inşa eder, satın alır, kiralar veya bu amaçla kurulan tesislere ortak olur. Dernek yapacağı yardımları ayni olarak felaket bölgelerine ulaştırmakta güçlükle karşılaşırsa mağdurlara nakdi yardımda bulunur,
 3. Kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, göçmenleri, zorunlu misafirleri, sığınmacıları, misafir ve uluslararası öğrencileri, mültecileri ya da vatansız konumunda bulunanları, yolda kalmış ve çaresizleri himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca gıda, giyim, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar,
 4. Yurt içi ve yurt dışında; ihtiyaç sahibi, engelli, fakir ve kimsesiz, öksüz, yetim, mülteci, vatansız ya da kimliksiz kimsesizlerden tespit edilen kişi ve aileler ile bunlara kefil (ensar) aile olmak isteyen kişi ve aileler arasında rehberlik, danışmanlık ve aracılık yapar. Ayrıca, bu kişilerin sünnet, nişan, düğün, cenaze – defin gibi sosyal işlerinin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur,
 5. Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları yurt içinde ya da yurt dışında tedavi ettirir, doğum, hastalık ya da kaza hallerinde hasta nakil hizmetlerini yapar/yaptırır, her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur, gerektiğinde kan bağışı için kampanya ve organizasyonlar yapar. Bu amaca katkı sağlayacak; dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisleri ilgili kurumlardan izin almak şartıyla kurar veya kuracaklara/mevcutlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunur,
 6. Zihinsel ve fiziksel engellilere doğrudan ya da bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Engellilerin topluma kazandırılması ve sosyal faaliyetlere katılması için her türlü organizasyonları yapar. İlgili kurumlardan izin almak şartıyla; rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleri açar, eğitim ve spor faaliyetlerini gerçekleştirir, meslek edindirme kursları düzenler. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara nakdi, cihaz ve malzeme yardımında bulunur,
 7. İyi bir talim ve terbiye alamamış, vasıfsız durumdaki her insanın bir gün yardıma muhtaç bir duruma düşebileceğinden hareketle dernek; özellikle tüm gençlerin eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunarak onların eğitim imkân ve seviyelerini yükseltmek maksadıyla;  derneğin imkânları ölçüsünde burs, ayni yardım ve rehberlik hizmetleri ile onlara destek olur,
 8. İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Bu amaca katkı sağlayacak; yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs,  ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur,
 9. Yoksulluğun azaltılması ve sosyal dengenin sağlanması maksadı ile ilgili olarak; ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için Gıda Bankacılığı, Mikro kredi ve mikro finans faaliyetlerinde bulunur. Bu konuda faaliyet gösteren mevcut kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar veya benzeri uygulamaları yürütür. Özellikle ev hanımlarının gelir getirici faaliyetlerine karşılıklı veya karşılıksız olarak nakdi veya ayni yardımlarda bulunur. Bu konularda gerekli teknik, idari vb. konularda rehberlik faaliyetleri yapar. Karşılıksız ya da karşılıklı vasıfta verilecek yardımların şekli, prosedürü, iş akışı ve tüm uygulama biçimleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir,
 10. Firma, market, şirket, kooperatif gibi iktisadi işletmelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve şahıslardan temin edilecek dayanıklı ve dayanıksız gıda maddelerinin sağlıklı bir şekilde korumasını, depolanmasını ve ihtiyaç sahiplerine sevkini gerçekleştirir. Bu amaca uygun olarak gerek yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere ve gerekse tabii afetlerde acilen dağıtılmak üzere Gıda Bankacılığı yapar. Gıda Bankacılığı faaliyetlerinin koordinasyonu, planlanması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar, görüşmeler, değerlendirmeler ve araştırmalar yapar,
 11. Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, vatansız ve kimliksizler ile geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile toplum ve kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık oluşturma çalışmalarını yapar. Bu amaçla kurs, seminer, sergi, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler. Miting ve gösteri yürüyüşleri tertipler, spor organizasyonları, yarışmalar, müzayedeler tertipler, anma geceleri ve konserler organize eder, sürekli izleme komiteleri kurar ya da mevcut izleme komiteleri ile iş birliği içinde bulunur,
 12. Dernek, olabilecek felaket veya savaş tehlikeleri ve teröre karşı önlem alınması için gerekli organizasyonları yapar. Sivil savunma kuruluşları ile işbirliği içerisine girer. Bölgede yaşayanların zarara uğramaması için her türlü tedbirleri alır.
 13. Derneğin konusu ve faaliyetleri ile ilgili; Kızılay, Kızılhaç, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, AGİT ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kamu ya da özel kurum ve kuruşlarla ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak çalışmalar yapar, projeler üretir ve yürütür,
 14. Derneğin faaliyet alanının muhatabı olan kişi ya da toplulukların, İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin korunması amacıyla her türlü hukuki destek sağlar, gerektiği hallerde mahkemede temsil edilmelerine yardımcı olur,
 15. Yangın, sel, deprem, erozyon, çökme gibi doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunur ve bunlar için ekipler oluşturur veya ilgili kurumlarla birlikte çalışır. Afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar/hazırlatır ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar/yaptırır,
 16. Amaçta belirtilen yardım ve faaliyetleri, yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, televizyon filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek tüm çalışmalarında akıllı telefon uygulamaları ile internet ve her türlü sosyal medya ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname düzenler, gazete, dergi vb. süreli/süresiz yayınları yapar.  İlgili olduğu sorunlar ve konular üzerine raporlar hazırlar ve her türlü yayım vasıtasıyla ulusal ve uluslararası toplum ve kamuoyunun dikkatine sunar,
 17. İnsan haklarının korunması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur. Basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında, her türlü sosyal medya ve paylaşım sitelerinde faaliyette bulunur,
 18. Konusunda uzman kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler ve tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini yazılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder veya neşrettirir.
 19. İnsan haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir, ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır, raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınması için çalışır,
 20. İnsan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımı karşılıksız olarak yapar ve bu amaçla kampanyalar düzenler,
 21. Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî, hayri ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar. Ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler, vakıflar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar ve ortak platformlar oluşturur. Kendi bünyesinde rehberlik servisi ve eğitim kursları açar, danışmanlar istihdam eder, bunun için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bunlarla ücretli veya ücretsiz iş akdi yapar,
 22. Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar,
 23. Kur’an-ı Kerim’in okunması, anlamı, meali ve tefsirine ilişkin ilmi çalışmalar yapar, teşvik eder, destek olur,
 24. Toplumda Kur’an-ı Kerim’i anlamaya yönelik eğitim çalışmaları düzenler.
 25. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına katkı sağlamak için kurs, seminer, konferans, panel ve ev sohbetleri gibi faaliyetler düzenler, eğitim çalışmaları koordine eder. Bu amaca yönelik dergi, kitap, süreli-süresiz yayın, internet siteleri kurar, kurdurur,
 26. Peygamberimizin hayatının daha iyi anlaşılması için her türlü ilmi çalışmalar yapar ve yaptırır. Buna katkı sağlayacak kurs, seminer, konferans, panel ve ev sohbetleri gibi faaliyetler düzenler, eğitim çalışmaları koordine eder. Bu amaca yönelik dergi, kitap, süreli - süresiz yayın, internet siteleri kurar, kurdurur,
 27. İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır. Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yolu ile hatıra ve dernek ormanı oluşturur,
 28. Dernek faaliyetleri için yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır - satar, gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir, kiralar - kiraya verebilir, ipotek alır - ipotek verir. İlgili mevzuat dahilinde gerekli müsaadeler alınarak her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (Kurs, Yurt, Kütüphane, Bilimsel Araştırma-Geliştirme ve Dökümantasyon Merkezleri) açar, işletir, sosyal, kültürel ve spor tesis ve merkezleri açar, işletir. Ayrıca sığınaklar, barınma yerleri, yetimhaneler, misafirhaneler, sığınma evleri, kadın ve çocuk sığınma evleri, yurtlar, pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir. Her türlü kütüphane, laboratuvar, aşevi, kreş, huzurevi,  rehabilitasyon merkezleri vb. müesseseleri kurar ve işletir. Bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur,
 29. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder ve satın alır,  
 30. Üyeleri ile derneğin faaliyet alanının muhatabı olan kişi ya da topluluklar arasında insani münasebetlerin geliştirilip devam etmesi için çeşitli toplantılar, konserler, tiyatro, sergi, spor müsabakası, gezi ve diğer sosyal etkinlikleri düzenler,
 31. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için dernek evi açar, okuma salonları, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder ve bu tesisleri işletir ya da işlettirir,
 32. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,
 33. Köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur. Dernek, diğer dernek ya da vakıflarla, işbu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmeye doğrudan veya dolaylı katkıda bulunabilecek iktisadi işbirliği çerçevesinde sözleşmeler yapar; tanıtım, bilgilendirme toplantıları yapar, reklam kampanyaları düzenler ve bunları kamuoyuna basın ve yayın yolu ile duyurur.
 34. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; kültürel, iktisadi, ticari, sağlık tesisi, zirai ve sınai işletmeler kurar ve işletir. Konserler, fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, paneller, yarışmalar, yardımlaşma toplantıları, müzayedeler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikler organize eder. Sponsorluk anlaşmaları yapar. İşletmeler kurar, kurulu bulunanları satın alır veya ortak olur,
 35. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder. Bunun için bankalarda hesap açtırır, sms mesajı ile bağış toplar. Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır,
 36. Gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler ve şubeler açar,
 37. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır. Belli bir dini, milli, ırki, etnik, mezhebi, coğrafi yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir,
 38. Amacını gerçekleştirmek için günün şartlarına göre kanunlar ve yönetmelikler dahilinde burada bahsedilmeyen her türlü faaliyetlerde bulunur.
 39. Dernek sosyal, kültürel, dini, eğitim, sağlık ve yardım faaliyetleri alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5

 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Tüzel kişiler, üye müracaatında yönetim kurulu kararı ile yetkilendirdikleri kişiyi, yönetim kurulu karar örneğini ekledikleri dilekçe ile Derneğe müracaat ederler. Belirlenen tüzel kişi temsilcisi, kendi yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğin şubeleri için üyelik müracaatları şubelere yapılır. Şube üyeliğinde Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.   

          

Üyelikten Çıkma - Çıkarılma

Madde 6

 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevleri sürekli yerine getirmemek,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak,

6- Üye olma vasfını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

Madde 7

Derneğin organları aşağıda olduğu gibidir.

         1 - Genel kurul,

         2 - Yönetim kurulu,

         3 - Denetim kurulu,

           

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise her şubenin genel kurulu tarafından seçilen delegeler Dernek Genel Kurulu Üyesi sıfatını kazanırlar. Bir şube en fazla üç delege seçebilir.

Genel Kurul;

1.         Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2.         Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içersin de, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Dernek üyeleri, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10:

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama; toplantıya katılan üyelerin onda birinin teklifi ile mümkündür.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları hazırlanarak üyelere dağıtımı sağlanır, bu mühürlü kağıtlar üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, oy kullanan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımlarıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1.         Dernek organlarının seçilmesi,

2.         Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.         Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.         Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.         Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6.         Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7.         Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.         Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9.         Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10.       Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11.       Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.       Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13.       Derneğin vakıf kurması, kültürel, iktisadi, ticari veya sınai işletme açması,

14.       Derneğin feshedilmesi,

15.       Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16.       Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17.       Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

 

Yönetim Kurulu’nun Teşkili

Madde 12

Yönetim Kurulu dokuz asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca iki yıl süreyle seçilir. Bir üye sınırsız yönetime seçilebilir. Yönetim kurulu başkanı üst üste iki dönem başkanlık yapabilir. Bir dönem ara vermek kaydı ile yeniden başkanlığa seçilebilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan seçer. Seçilen başkan kendisine iki başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Muhasip seçerek görev taksimi yapar.

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda yedek üyelerin seçilen sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim kurulunca karara bağlanmış bir konu bir kez daha yönetim kurulu üyelerinin 1/3 nün yeniden görüşülme isteği ile bir daha gündeme alınır. Bunun dışında alınmış bir karar bir daha görüşülmeye alınmaz. Toplantılar on beş günde bir yapılır. Yönetim kurulu üyeleri her hangi bir ücret almazlar.

Dernek müdürü veya konu gereği ilgililer, Yönetim kurulunun isteği ile yönetim kurulu toplantılarına sürekli ya da belli bir süre ile oy hakkı olmadan katılabilirler.

 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Genel Kurulda alınan kararları uygular ve takip eder,
 2. Dernek faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlerler,
 3. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirir,
 4. Derneğin gayesi doğrultusunda her türlü kararları alır ve uygular,
 5. Derneğin her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür,
 6. Dernekle ilgili gerekli gördüğü çalışmalarda iç mevzuat ve yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar,
 7. Derneği temsil ve ilzam eder veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki verir,
 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir,
 9. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla derneğe müdür atar, Dernek Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturur, gerektiğinde görevlerine son verir. Derneğe ihtiyaç olan tüm personeli alır ve işten çıkartır. Profesyonel çalışan tüm elemanların maaşlarını ve özlük haklarını belirler,
 10. Dernek üyelerinin yıllık aidatlarını belirler,
 11. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurar veya kaldırır. Gerekli görülen yerlerde Genel kurulun verdiği yetki ile şube ve temsilcilik açılmasını sağlar,
 12. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlar,
 13. Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik ve kati hesaplarını kabul eder,
 14. Dernek muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenler, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar, Bütçenin uygulanmasını sağlar,
 15. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki verir, açılacak davalarda husumete ehil olmak, davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragat eder,
 16. Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar verir. Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.
 17. Diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturur,
 18. Yönetim kurulu üç aylık periyotlarla denetim kuruluna faaliyetler ve mali bilançoyu verir,
 19. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Mazeret yoksa toplantıları ayda bir yapar,
 20. İlgili mevzuat, Dernek Tüzüğü ve Dernek iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yürütür.  

 

Denetim Kurulunun Teşkili

Madde 13

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllığına kendi üyeleri arasından seçeceği üç asil üç yedek kişiden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetim kurulu üyeleri en fazla üst üste iki defa seçilebilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu üyeleri her hangi bir ücret almazlar.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Ayrıca defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetimlerini mazeretsiz olarak üç ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve Genel Kurula sunar. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Giriş ve Yıllık Aidatı: Üyelerden ilk girişte ve yıllık ne kadar aidat alınacağı Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktar girişte 50 TL den, aylık aidatta 25 TL den az olamaz. Tüzel kişiler (kurumlar) için giriş ödentisi 500 TL, aylık aidat olarak 250 TL alınır.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Şubeler ve Temsilciliklerin aidatları; Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %5’ni altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve sosyal etkinlik, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.
 9. Diğer gelirler.       

 

Derneğin Elde Ettiği Gelirleri Sarf Edeceği Yerler

 1. Dernek yönetimince yıl içerisinde elde edilecek gelirlerin en fazla %20’u kadarı ihtiyat ve dernek malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’ı ise dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur. Bu nisap, Genel Kurulca değiştirilebilir.
 2. Dernek merkezinin giderleri, dernek merkezinde çalışanların maaş ve giderleri öncelikli olarak üye aidatları ve Yönetim Kurulunun bağışları ile karşılanacaktır. Yetmediği durumlarda dernek kasasından karşılanacaktır.
 3. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 15

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri         

Madde 16

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 17

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

           

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 18

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 19

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.      Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 20

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yeryüzü İyilik Hareketi Uluslararası Eğitim ve İnsani Yardım Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

Yeryüzü İyilik Hareketi Uluslararası Eğitim Ve İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.